Home
Poljoprivreda

Akris®

Herbicidi

Aktivna tvar: 280 g/l dimetenamid-p i 250 g/l terbutilazin

Sistemični selektivni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u merkantilnom i silažnom kukuruzu.

Prednosti

1. izuzetno širok spektar djelovanja na travne i širokolisne korove

2. potpuna selektivnost na uzgajanu kulturu

3. povoljne toksikološke i ekotoksikološke osobine

4. široka mogućnost primjene (pre-em ili post-em)

Generalne informacije

Ime Akris®
Formuliranje suspo-emulzija (SE)
Sastojci 250 g/l terbutilazin, 280 g/l dimetenamid-P
Etiketa Etiketa proizvoda
Sigurnosno tehnički list / MSDS Sigurnosno-tehnički list

Kombinirani herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i širokolisnih korova. Spektar djelovanja:

- dobro suzbija: ptičji dvornik (Polygonum aviculare), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), veliki dvornik (Polygonum persicaria), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), pršljenasti muhar (Setaria verticillata), veliki muhar (Setaria faberi), zeleni muhar (Setaria viridis), bijela loboda (Chenopodium album), smokvasta loboda (Chenopodium ficifolium), tušt (Portulaca oleracea), obični šćir (Amaranthus retroflexus), zapadnoamerički šćir (Amaranthus blitoides), priljepača (Galium aparine), cretna broćika (Galium palustre), sitnocvjetna konica (Galinsoga parviflora), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), ukrasni slak (Ipomoea purpurea/diversifolia), Acalypha virginica, trodijelni dvozub (Bidens tripartita), poljska krika (Anagallis arvensis), perzijska čestoslavica (Veronica persica), kamilica (Matricaria chamomilla), kalijska solnjača (Salsola kali), Brassica kaber, mišjakinja (Stellaria media), dimnjača (Fumaria officinalis), obični kostriš (Senecio vulgaris), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), obični kužnjak (Datura stramonium), dikice (Xanthium spp.), prosa (Panicum miliaceum, Panicum dichotomiflorum), obični koštan (Echinochloa crus-galli), crna pomoćnica (Solanum nigrum), svračica (Digitaria sanguinalis).

Kod primjene sredstva Akris® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Akris® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrenu primjenu iznosi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Početak stranice