Home
Poljoprivreda

Ozimi ječam [Barley (Winter)]

Ječam je, kao i sve žitarice, izložen brojnim neprijateljima: gljivicama koje izazivaju bolesti, korovima, insektima štetočinama. Kako bi se očuvao potencijal ječma za žetvu, nužno je zaštititi ga od različitih parazita tijekom cjelokupnog ciklusa razvoja.

Ječam u posljednjih nekoliko godina dobiva na značenju, zbog više razloga. Jedan je od njih što ozimi ječam, koji se kod nas najčešće sije, ima nešto višu zajamčenu cijenu od pšenice. Također, već su na samom početku potrebna manja ulaganja u sjeme i gnojivo, a i ranije napušta njivu, zbog čega omogućava i neki postrni usjev.

Kod sjetve treba koristiti sjeme koje je isključivo dorađeno i pakirano u doradnim centrima. Zašto? Kod ječma se za zaprašivanje sjemena koriste obično najučinkovitiji fungicidi koji se nalaze na tržištu, i to s pravom jer se u pljevama ječma obično zadržavaju spore parazita koje se sjemenom prenose na novu biljku pa poslije ograničavaju i kvalitetu i visinu prinosa.

Kako zaštititi ječam?

Prskanje ječma se, kao i kod pšenice, obavlja u dva tretiranja, samo što ona padaju ranije.

Prvo je tretiranje u proljeće, u fazi drugog koljenca. Tada se primjenjuju fungicidi koji će zaustaviti pjegavost koja je, uz pepelnicu i hrđavost, najčešća i najvažnija bolest.

Drugo se tretiranje obavlja u vrijeme pojave klasa iz lisnog rukavca. Ječam, za razliku od pšenice, nema fuzariozu klasa već je potrebno očuvati lisnu masu zdravom da bi i klas ostao zdrav.

Zaštita sjemena

Dosadašnji su rezultati pokazali da fungicid Systiva® vrlo učinkovito djeluje na najvažnije bolesti u ječmu. Njegovo je djelovanje kod ječma još više izraženo nego kod pšenice. Bolesti lista koje se javljaju na ječmu tijekom jeseni, zime i proljeća utječu negativno na prinos ječma, više nego na prinos kod pšenice. Zato je primjena folijarnog fungicida Systiva® na sjemenu ječma poželjna i obvezna mjera u uzgoju ječma.

Što napada ječam i kada ga treba štititi?

Često, ako je jesen topla i duga, a redovito i u proljeće, kod ječma se javljaju bolesti tipa pjegavosti koje imaju različite uzročnike u obliku gljivičnih bolesti koje uglavnom i ograničuju prinos.

Tu prednjače prugavost ječma, mrka pjegavost, mrežasta pjegavost i siva pjegavost. Ječam, naravno, napadaju i pepelnica i hrđavost, koja u pojedinim godinama i pojedinim varijetetima može napraviti znatnu štetu, iako su posljednjih godina, kao ograničenje prinosa, uglavnom dominirale bolesti pjegavosti lista ječma. Zajednička je karakteristika tih bolesti da se u proljeće naglo razvijaju u donjim katovima usjeva i da poslije prate biljku u rastu. Obično se s primjenom herbicida u proljeće, a to je u fazi drugog koljenca, primjenjuju i fungicidi koji će zaustaviti pjegavost i neće dopustiti napredovanje bolesti prema listu zastavičaru i klasu.

Priaxor® EC

Priaxor® EC

Nova klasa fungicida za zaštitu novih porasta žitarica od busanja do cvatnje

Više...
Početak stranice