Poljoprivredna Rješenja
Poljoprivreda

Kontakt

Storm® 4G BB

Rodenticid, PT 14, za profesionalnu uporabu

mamac u obliku parafinskog bloka (za izravnu primjenu)

STORM® 4G BB je mamac u obliku parafinskog bloka (za izravnu primjenu) za suzbijanje kućnog miša (Mus musculus), smeđeg štakora (Rattus norvegicus) i

crnog štakora (Rattus rattus).

Uputa za uporabu:

Područje primjene:

1. u i oko zgrada

2. uporaba u kanalizaciji

Način primjene: u zaštitnim (deratizacijskim) kutijama za mamce

1. a) Kućni miš (Mus musculus):

Po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 16-32 g mamca (1 blok od 20 g; 1-2 bloka od 16 g; 4-8 blokova od 4 g).

Razmak između mjesta postavljanja mamaca treba biti 1-2 metra.

Mjesta na kojima su mamci postavljeni treba pregledati 4-7 dana nakon postavljanja, a zatim redovito, ovisno o konzumaciji mamaca, svakih 7 dana.

Prilikom svake kontrole treba nadomjestiti iskorišteni mamac.

Deratizacijski postupak ne bi trebao trajati dulje od 21 dan. Mamci se mogu postavljati tijekom cijele godine, u i oko zgrada.

b) Smeđi štakor (Rattus norvegicus) i crni štakor (Rattus rattus):

Po mjestu postavljanja treba upotrijebiti 32-60 g mamaca (2-3 bloka od 20 g); 2-3 bloka od 16 g; 8-15 blokova od 4 g).

Razmak između mjesta postavljanja mamaca treba biti 5-10 m.

Mjesta na kojima su mamci postavljeni treba pregledati nakon 4-7 dana, a zatim redovito, ovisno o

konzumaciji mamaca, svakih 7 dana. Prilikom svake kontrole treba nadomjestiti iskorišteni mamac.

Deratizacijski postupak ne bi trebao trajati dulje od 28 dana.

Mamci se mogu postavljati tijekom cijele godine, u i oko zgrada.

2. Smeđi štakor (Rattus norvegicus):

Po mjestu postavljanja (po kanalizacijskom otvoru) treba upotrijebiti 100-200 g mamca (5-10 blokova od 20 g).

Mjesta na kojima su mamci postavljeni treba pregledati 4-7 dana nakon postavljanja, a zatim redovito, ovisno o konzumaciji mamaca, svakih 7 dana. Prilikom svake kontrole treba nadomjestiti iskorišteni mamac. Deratizacijski postupak ne bi trebao trajati dulje od 35 dana. Mamci se mogu postavljati tijekom cijele godine, u kanalizaciju.

Sprječavanje pojave rezistentnosti (otpornosti):

Postoji rizik od razvijanja (pojave) rezistencije na aktivnu tvar ovog proizvoda - flokumafen. Stoga, ovaj proizvod ne bi trebalo upotrebljavati u situacijama kada se pretpostavlja da otpornost na flokumafen postoji, na primjer u slučajevima kada posljednja primjena flokumafena nije rezultirala smanjenjem populacije glodavaca. Proizvod ne bi trebalo koristiti trajno (neprekidno).

U većini slučajeva, deratizacijski postupak s ovim proizvodom bi trebao postići kontrolu nad infestacijom miševima unutar 21 dan, štakorima za 28 dana i smeđim štakorima u kanalizaciji za 35 dana. Ukoliko se aktivnost kućnih miševa, smeđih ili crnih štakora nastavi nakon tog vremena, trebalo bi utvrditi vjerojatni uzrok tome i poduzeti potrebne mjere.

Zaštita voda:

Pri postavljanju STORM® 4G BB treba spriječiti onečišćenje vodotokova, zdenaca, jezera, mora i izvora

voda. Ostaci sredstva ne smiju se bacati u kanalizaciju ni na otvorene površine.

Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce ukloniti u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Otrovane glodavce treba ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje takve vrtse otpada.

Nakon uporabe ambalažu ne upotrebljavati ponovno ni u koje svrhe i ne baciti u okoliš, nego predati na zbrinjavanje tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

Mjere za smanjenje rizika

Obvezno treba spriječiti pristup životinjama kojima proizvod nije namijenjen.

Mamci trebaju biti postavljeni na siguran način, kako bi se smanjio rizik da će ih konzumirati druge životinje ili djeca.

Ako je moguće, mamce treba pričvrstiti kako ih se ne bi moglo odvući.

Proizvod se nikada ne smije postavljati nasumično.

Uginule glodavce treba potražiti i ukloniti u pravilnim vremenskim razmacima tijekom deratizacije, a najmanje pri provjeri, odnosno nadopunjavanju mamaca. U nekim okolnostima nužan je svakodnevni pregled. Kod odabira rodenticida treba uzeti u obzir otpornost ciljne populacije. U područjima u kojima postoji sumnja na otpornost glodavaca na određene aktivne tvari, treba izbjegavati njihovu uporabu.

Kako bi se spriječio razvoj otpornosti, preporučuje se naizmjenično primjenjivati mamce koji sadrže različite antikoagulantne aktivne tvari.

Antikoagulantne rodenticide ne treba upotrebljavati kao trajne mamce, osim ako deratizaciju nadzire profesionalni izvoditelj mjera suzbijanja štetnika ili druga stručna osoba.

U većini slučajeva, antikoagulantni mamac trebao bi ostvariti cilj suzbijanja u roku od 35 dana.

Proizvod sadrži BitrexTM radi sprečavanja slučajnog uzimanja mamca od strane ljudi.

Mjere zaštite u slučaju nezgode u zatvorenom prostoru i pri prijevozu:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se ove mjere zaštite

a) Osoba koja će ući ili se nalazi u kontaminiranoj prostoriji treba obući zaštitnu opremu

(gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti protuprašinsku filtarsku polumasku ili polumasku s protuprašinskim fi ltrom označenim slovom P.

b) Prosipani proizvod temeljito se prikupi u kontejner koji je predviđen za tu namjenu.

Nakon toga se kontaminirana površina opere vodom i detergentom, odnosno vapnenim mlijekom ili 5 %-tnom vodenom otopinom natrijevog hidroksida i ta tekućina se također

pokupi u kontejner s otpadnim proizvodom.

c) Ukoliko se pojavi požar gasi se prahom ili CO2 uz obveznu upotrebu sredstva za zaštitu dišnih puteva (samostalni dišni uređaj s otvorenim ili zatvorenim krugom).

d) Nakon čišćenja, osoba koja je radila na čišćenju treba se otuširati.

2. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

a) Ugasiti motor vozila, otvorenu vatru i ne pušiti.

b) Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

c) Uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava oštećenu ambalažu odstraniti od neoštećene.

d) U slučaju pojave požara odmah početi s gašenjem požara i pozvati u pomoć vatrogasnu

brigadu ili DVD.

e) Izvijestiti policiju.

f) U slučaju otrovanja pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika.

g) Za potrebne informacije obratiti se na adresu nositelja odobrenja/zastpnika.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.

Početak stranice