Home
Poljoprivreda

Sigurna primjena sredstava za zaštitu bilja

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište se stavlja i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad.

Udruga CROCPA je, u suradnji sa svojim članicama, uspostavila Sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj- CROCPA EKO MODEL, koji osigurava preuzimanje ambalaže i zbrinjavanje iste u skladu sa propisima i modernom praksom.

Zaštiti sebe, a ne samo usjeve!

Zaštita korisnika tijekom cijelog perioda pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja od velikog je značaja.

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada SZB za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

Početak stranice